Půjčovna kol/elektrokol

 Zápůjčky elektrokola (dámské a pánske): 

1 den (až 24)                  550 Kč
2 dny (až 48)                1 000 Kč
Víkendový speciál         1 500 Kč (od pátku po 12:00 do pondělí do 12:00 hod.)
 
Dojezd elektrokola je 40 km. Před provedením Rezervace se prosím seznamte s Výpůjčním řádem viz. níže.
 
Ceny výpůjček i záloh jsou uvedeny včetně DPH. 

Zápůjčky horského kola (dámské a pánske):  

1 den (až 24)                  400 Kč
2 dny (až 48)                  800 Kč
Víkendový speciál         1200 Kč (od pátku po 12:00 do pondělí do 12:00 hod.)
 
Ceny výpůjček i záloh jsou uvedeny včetně DPH.
 
Pro rezervaci klikněte zde

Výpůjční řád

§1  Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.

§2 Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).

§3 K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

§4  Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let či osoba, která uzavřela manželství), která je plně způsobilá k právním úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.  

§5  Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy.

§6 Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky.

§7 Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

§8 Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to na :

  • jeho vlastním majetku,
  • na jiných předmětech movitých i nemovitých,
  • jiných osobách po celou dobu nájmu
  • za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

§10  Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim podepsané smlouvě o výpůjčce stvrzené svým podpisem.

§11 Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě je zakázáno.

§12 Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodelně oznámit tuto skutečnost  pronajímateli.. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto skutečnost Policii ČR, v případě, že je škoda vyšší než 5.000 Kč. 

§13 Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu. 

§14  Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajimateli  cenu elektrokola uvedenou na smlouvě.

§15 Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

§16  Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha.

§17  Zásady správného užívání elektrokola jsou součástí smlouvy o nájmu movité věci a svým podpisem na ní nájemce stvrzuje, že s nimi byl seznámen a bude se jimi řídit v plném rozsahu.

§18  Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento konultovat s pronajímatelem. 

 

Souhlasíte s využíváním cookies pro účely zlepšení funkcí tohoto webu? Více informací

Povolení používání cookies na tomto webu je nutné pro jeho používání. Přijměte toto nastavení, děkujeme

Zavřít